Şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawyny ýola goýmak boýunça synag hökmünde gatnamagyň tertibi.

Hormatly ýolagçylar!

 

        2021-nji ýylyň maý aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde hepde-de üç gezek hereket edýän Aşgabat – Daşoguz we Daşoguz – Aşgabat, Aşgabat – Mary we Mary – Aşgabat hem-de hepdede bir gezek Aşgabat – Türkmenbaşy we Türkmenbaşy – Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawyna ýene-de bir gatnaw goşulyp, hepdelik gatnawyň sany dörde ýetirildi.

Ýolagçylaryň şu düzgünleri berjaý etmekleri möhümdir:

     1. Ýurdumyzyň çäklerine ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ulag serişdeleriniň ähli görnüşlerinde zyýansyzlandyryş işlerini geçirmegiň Tertibine laýyklykda, «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan şäherara ugurlar boýunça gatnaýan awtobuslarda arassaçylyk we zyýansyzlandyryş işleri geçirilmeli.

     2. Her bir ýolagçy ýol petegini almazdan öň «Aşgabat şäherine gelýän we welaýatara gatnaýan ýolagçylaryň hereketiniň Tertibine» laýyklykda ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden COVID-19 esasynda saglyk kepilnamasy we Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan döredilen topar tarapyndan «Welaýatlara gitmek üçin iş toparynyň Rugsatnamasy» bolmaly.

     3. Ýolagçylar ýazgyda duran ýerine yzyna dolanyp gaýtmagy üçin ýol petegini alýan wagty şu tertibiň ikinji bölegindäki resminamalar talap edilmeýär.

     4. Şäherara ugur boýunça gatnaýan awtobuslara başlangyç we ahyrky duralgadan başga ýerlerde ýolagçy mündürmegi gadagan etmeli.

     5. Her bir ýolagçy awtomenzile girmezden ýa-da awtobusa münmezinden öň bedeniniň gyzgyny ölçenilip, antiseptiki serişdeler bilen elleri zyýansyzlandyrylmaly, awtomenzilde we awtobusda agyz-burun örtüklerini ulanmagy, kesgitlenen aralygy saklamak bilen jemgyýetçilik gigiýenanyň düzgünlerini berjaý etmeli.

     6. Ýolagçylaryň ýol petegi we degişli saglyk kepilnamasy bolmadyk we bedeniň gyzgyny ýokary bolan ýagdaýynda, olaryň awtobuslara mündirilmegini gadagan etmeli.

     7. Şäherara ugurlar boýunça gatnaýan awtobuslar diňe welaýatlaryň araçäklerinde ýerleşýän gara ýollaryň ugrundaky gözegçilik nokatlarynda saklanylyp we ol ýerdäki topar tarapyndan ýolagçylaryň degişli resminamalary barlanylyp bilner, şol wagtda sürüji awtobusyň içini ýelejiretmeli.

     8. Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň jemgyýetçilik howpsuzlyk bölümi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we kesselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy we «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy tarapyndan tertip düzgüniň we jemgyýetçilik gigiýena düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçilik edilmeli.

 

Gatnawyň tertbi bilen aşakda tanşyp bilersiňiz!

 

«Aşgabat-Daşoguz-Aşgabat-Mary-Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat» şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawyny ýola goýmak boýunça synag hökmünde gatnamagyň:

Tertibi

ugruň ady

awtobusyň

her hepdäniň

ugraýan wagty

barýan wagty

ýolagçy sygymlylygy

sany

1

Aşgabat-Daşoguz

44

4

duşenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

penşenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

şenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

2

Daşoguz-Aşgabat

44

4

sişenbe

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

anna

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

ýekşenbe

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

3

Aşgabat-Mary

44

4

çarşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

anna

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

şenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

4

Mary-Aşgabat

44

4

penşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

şenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

ýekşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

5

Aşgabat-Türkmenbaşy

44

1

şenbe

10:00

21:00

6

Türkmenbaşy-Aşgabat

44

1

ýekşenbe

08:00

19:00