2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawyny ýola goýmagyň synag hökmünde gatnatmagyň tertibi

ugruň ady

awtobusyň

her hepdäniň

ugraýan wagty

barýan wagty

ýolagçy sygymlylygy

sany

1

Aşgabat-Daşoguz

44

4

duşenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

penşenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

şenbe

07:00-

07:15-07:30-07:45

17:00-17:15-17:30-17:45

2

Daşoguz-Aşgabat

44

4

sişenbe

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

anna

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

ýekşenbe

07:00-

07:30-08:00-08:30

17:00-17:30-8:00-18:30

3

Aşgabat-Mary

44

4

çarşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

anna

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

şenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

4

Mary-Aşgabat

44

4

penşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

şenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

ýekşenbe

08:00-

09:00-

10:00-11:00

15:00-16:00-17:00-18:00

5

Aşgabat-Türkmenbaşy

44

1

sişenbe

10:00

21:00

penşenbe

10:00

21:00

şenbe

10:00

21:00

6

Türkmenbaşy-Aşgabat

44

1

çarşenbe

09:00

20:00

anna

09:00

20:00

ýekşenbe

09:00

20:00

7

Aşgabat-Türkmenabat

44

1

duşenbe

08:00

19:30

çarşenbe

08:00

19:30

anna

08:00

19:30

8

Türkmenabat- Aşgabat

44

1

sişenbe

08:00

19:30

 

1. Ýurdumyzyň çäklerine ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ulag serişdeleriniň ähli görnüşlerinde zyýansyzlandyryş işlerini geçirmegiň Tertibine laýyklykda, «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan şäherara ugurlar boýunça gatnaýan awtobuslarda arassaçylyk we zyýansyzlandyryş işleri geçirilmeli.

2. Her bir ýolagçynyň ýol petegini almak üçin petekler ýerlenilýän kassa «Aşgabat şäherine gelýän we welaýatara gatnaýan ýolagçylaryň hereketiniň Tertibine» laýyklykda ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden COVID-19 esasynda saglyk kepilnamasy we Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan döredilen topar tarapyndan «Welaýatlara gitmek üçin iş toparynyň Rugsatnamasy» resminamalary bilen özüniň gelmekligi hökmanydyr.

3. Ýolagçylar ýazgyda duran ýerine yzyna dolanyp gaýtmagy üçin ýol petegini alýan wagty şu tertibiň ikinji bölegindäki resminamalar talap edilmeýär.

4. Şäherara ugur boýunça gatnaýan awtobuslara başlangyç we ahyrky duralgadan başga ýerlerde ýolagçy mündürmegi gadagan etmeli.

5. Her bir ýolagçy awtomenzile girmezden ýa-da awtobusa münmezinden öň bedeniniň gyzgyny ölçenilip, antiseptiki serişdeler bilen elleri zyýansyzlandyrylmaly, awtomenzilde we awtobusda agyz-burun örtüklerini ulanmagy, kesgitlenen aralygy saklamak bilen jemgyýetçilik gigiýenanyň düzgünlerini berjaý etmeli.

6. Ýolagçylaryň ýol petegi we degişli saglyk kepilnamasy bolmadyk we bedeniň gyzgyny ýokary bolan ýagdaýynda, olaryň awtobuslara mündirilmegini gadagan etmeli.

7. Şäherara ugurlar boýunça gatnaýan awtobuslar diňe welaýatlaryň araçäklerinde ýerleşýän gara ýollaryň ugrundaky gözegçilik nokatlarynda saklanylyp we ol ýerdäki topar tarapyndan ýolagçylaryň degişli resminamalary barlanylyp bilner, şol wagtda sürüji awtobusyň içini ýelejiretmeli.

8. Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň jemgyýetçilik howpsuzlyk bölümi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we kesselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy we «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy tarapyndan tertip düzgüniň we jemgyýetçilik gigiýena düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçilik edilmeli.