Şu gün Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler

Şu gün Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Gün tertibinde gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi bar diýip, HHM ýazýar.

Mejlisiň dowamynda energiýa, infrastruktura, senagat we beýleki ugurlarda özara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Hökümet Baştutanlary Energetika hyzmatdaşlygy konsepsiýasynyň we GDA ýurtlarynda ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça hereket meýilnamasynyň taslamasyna serederler.

Mundan başga-da, saglygy goraýyş, himiýa senagaty, howply galyndylary dolandyrmak we intellektual eýeçiligi goramak boýunça hyzmatdaşlyk resminamalary kabul ediler.

Bu mejlisde Aşgabadyň Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriň şäheri diýlip yglan edilmegi meýilleşdirilýär diýlip, habarda bellenilýär.