Jemgyýetçilik awtobuslaryna Milli Geňeşiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanan ýazgylar ýerleşdirildi

21-nji ýanwarda Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyna bagyşlanyp paýtagtymyzyň jemgyýetçilik awtobuslaryna ýazgylar ýazyldy. Olarda il-ýurt bähbitli bu giň gerimli çäräni wagyz edýän jümleler ýerleşdirildi.

Şäheriçi awtobuslarynyň gyralaryna ýerleşdirilen «Döwletliniň ugran işi oň bolar!» hem-de «Döwletli maslahat oň bolsun!» diýen ýazgylar özboluşly baýramçylyk ruhuny döredýär.

Bellesek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde geçiriler.