Türkmenistanda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Halkara ýol ulaglarynyň ýük daşamalary we üstaşyr ulgamlar boýunça departamentiniň direktory hanym Tatýana Reý-Belle we bu departamentiň geňeşçisi Wahtang Zarandiýany kabul etdi. Olar 16 — 21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda iş saparynda boldular.

Duşuşykda halkara awtoulagly ýük daşamalarda ulanylýan haryt-ulag ýanhatynyň elektron, sanly görnüşine geçmekde amala aşyrylmaly çäreler, Türkmenistanyň çäginden üstaşyr we ikitaraplaýyn halkara awtoulagly ýük daşamalarynyň amallaryny ýönekeýleşdirmek, halkara awtoulagly ýük daşamalarda ulanylýan TIR kitapçasyny sanlaşdyrmak, ýükler barada deslapky maglumatyň berilmegi boýunça wezipeler hem-de TIR ulgamy arkaly ulag-üstaşyr howpsuzlygyny ýokarlandyrmak boýunça Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň, Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň gümrük gulluklarynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Saparyň dowamynda, daşary ýurtly myhmanlar türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän «Artyk» gümrük nokadyna baryp, bu ýerde gümrük işiniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi üçin döredilen şertler, gümrük amallaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy, halkara ýük daşamalarda TIR kitapçalarynyň resmileşdirilişi, üstaşyr ýükler barada deslapdan maglumatyň ulanylyşy, «ýaşyl geçelgeleriň» işi bilen ýakyndan tanyş boldular.
Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynda halkara geňeşçi Wahtang Zarandiýanyň we Gümrük gullugynyň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň hem-de Türkmen halkara awtoulagly daşaýjylarynyň

assosiasiýasynyň işgärleriniň arasynda iş duşuşyklary geçirilip, onda halkara awtoulagly ýük daşamalarynda ulanylýan TIR kitapçasyny sanlylaşdyrmak işiniň tehniki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.