Türkmenistan Durnukly ulag boýunça Dostlar toparynyň nobatdaky mejlisini gurady

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy Durnukly ulag boýunça Dostlar toparynyň üçünji mejlisini gurady. Mejlis göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Duşuşyga Topara agza ýurtlaryň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilleri, Halkara Ulag diplomatiýasy merkeziniň (ICTD) ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow, Durnukly pes uglerodly ulag boýunça SLOCAT hyzmatdaşlygynyň baş sekretary Maruşa Kardama, Halkara bilim we global üpjünçilik zynjyrlary boýunça gözleg torunyň (GSCC) prezidenti hanym Çung Tam gatnaşdy.

Duşuşygy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa açdy. Ol 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda toparyň çäklerindäki işleriň netijeleri barada habar berdi. Öňde duran ädimler we durnukly ulag meseleleri boýunça BMG platformasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin birnäçe teklipler hem beýan edildi.

Duşuşykda şu aşakdaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy:

- BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2023-nji ýylyň 16-njy maýynda geçirilen umumy mejlisinde Türkmenistan tarapyndan hödürlenen «Bütindünýä ulag güni» Kararnamasynyň taslamasyna garamak;

- Baş Assambleýanyň 2023-nji ýylyň noýabr aýynda durnukly ulag boýunça ýokary derejeli ýygnagyna taýýarlyk;

- Toparyň çäklerinde maslahat we maglumat mehanizmini güýçlendirmek (Hususan-da, I.Runow tarapyndan Durnukly ulag boýunça Dostlar toparynyň ýanyndaky Maslahat beriş geňeşiniň konsepsiýasynyň taslamasy hödürlendi).

- Toparyň agzalygyny we işiniň gerimini giňeltmegiň zerurlygy (Şunuň bilen baglylykda, täze agzalar toparyna girmegiň ähmiýeti: Marokko Patyşalygy we Nikaragua Respublikasy bellendi).

Mejlise gatnaşanlar BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Bütindünýä ulag güni» Kararnamasynyň taslamasy boýunça Türkmenistana berk goldaw berýändiklerini beýan etdiler.

Mejlisde ulag we logistika pudagynda ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmegiň ýollary, bu pudakdaky sebitleýin we global päsgelçilikleri azaltmagyň ýollary we BMG-ä agza ýurtlaryň täze başlangyçlary barada yzygiderli pikir alyşmak maksady bilen, Toparyň işini has-da giňeltmek ýaly teklipler öňe sürüldi diýlip, Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Öň Türkmenistanyň hem-de Irlandiýanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilleriniň arasynda gepleşik geçirilendigini habar berdik.