Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere oba derejesi berildi we olara at dakyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde döredilen täze ilatly ýerler hem «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynda» bellenen wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda täze ilatly ýerleriň döredilendigini göz öňünde tutup, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň ýaşaýjylarynyň haýyşlaryny we Ahal welaýat häkimliginiň towakganamasyny hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara alyp, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

1. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere oba derejesini bermeli we Köpetdag geňeşliginiň çäginde döredilen oba «Köpetdagyň ýalkymy» adyny, Owadandepe geňeşliginiň çäginde döredilen oba «Nurly zaman» adyny dakmaly hem-de mundan beýläk olary, degişlilikde, «Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň Köpetdagyň ýalkymy obasy» we «Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň Nurly zaman obasy» diýip atlandyrmaly.

2. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň edara ediş merkezini Köpetdagyň ýalkymy obasyna geçirmeli.

3. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň edara ediş merkezini Nurly zaman obasyna geçirmeli.

4. Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi Ahal welaýat häkimligi bilen bilelikde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň Köpetdagyň ýalkymy obasynyň hem-de Owadandepe geňeşliginiň Nurly zaman obasynyň dolandyryş çäkleriniň ýazgysyny bellenen tertipde geçirmeli.

5. Türkmenistanyň Mejlisiniň 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky 112-IV belgili karary bilen tassyklanylan Türkmenistanyň dolandyryş-çäk birlikleriniň Sanawyna degişli üýtgetmeleri girizmeli.

 

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi