RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification “Awtomobil ulag hyzmaty” AGPJ https://auh.com.tm/rss Täzelikler tk Ilkinji syýahat otlusy Aşgabada gaýdyp geldi Guramaçylygy Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine we hususy kompaniýalara degişli ilkinji syýahat otlusy 27-nji noýabr güni Daşoguz welaýatyndan Aşgabat şäherine gaýdyp geldi. https://auh.com.tm/item/470 https://auh.com.tm/item/470 Mon, 28 Nov 2022 15:50:49 +0500 Türkmenistanda guraljak baýramçylyk söwdalarynda haryt bolçulygyna aýratyn üns berler Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan söwda nokatlaryny ýurduň özünde we daşary ýurtlarda öndürilýän azyk we beýleki önümler bilen doly üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. https://auh.com.tm/item/469 https://auh.com.tm/item/469 Sun, 27 Nov 2022 11:10:35 +0500 Alýat portunda Türkmenistandan baran ýükler üçin ýer bölünip berildi Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew«Ählumumy merkezi geçelge: howpsuzlyk we ykdysadyýet» atly halkara maslahatdaky çykyşynda Alýat deňiz portunda Türkmenistandan we onuň deňiz portundan iberilýän ýükler üçin aýratyn ýer bölünip berlendigini aýtdy. https://auh.com.tm/item/468 https://auh.com.tm/item/468 Sat, 26 Nov 2022 09:45:43 +0500 Awazanyň ulag we üstaşyr geçiriş mümkinçilikleri artdyrylar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmek bilen bagly bu ýerde geçiren maslahatynda zolakda ulag we üstaşyr geçiriş ýaly häzirki zaman infrastrukturasynyň döredilmegine hem ünsi jemledi. https://auh.com.tm/item/467 https://auh.com.tm/item/467 Fri, 25 Nov 2022 09:40:57 +0500 Abu-Dabide Türkmenistan — BAE işewürlik maslahaty geçirildi Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherindäki «St.Regis Abu Dhabi» myhmanhanasynda geçirilen Türkmenistan — BAE işewürlik maslahaty geçirildi. https://auh.com.tm/item/466 https://auh.com.tm/item/466 Wed, 23 Nov 2022 11:20:30 +0500 Türkmenistan ― Özbegistan serhedindäki üçünji barlag-goýberiş nokady hem açyldy Özbegistanyň Ulag ministrligi Türkmenistanyň halkara ýük daşamak üçin açyk barlag nokatlarynyň sanawyny giňeldendigini habar berdi. Indi özbek ýük awtoulaglary Özbegistan bilen Türkmenistanyň araçäginden üç barlag nokady arkaly geçip biler. Olar Alat ― Farap, Şawat ― Daşoguz, Hojeýli-Köneürgenç nokatlarydyr. https://auh.com.tm/item/465 https://auh.com.tm/item/465 Tue, 22 Nov 2022 11:40:22 +0500 Aşgabat Türkmenistan ― Azerbaýjan ― Türkiýe sammitine taýýarlyk görýär Aşgabat Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň bilelikdäki sammitini geçirmäge taýýarlanýar. https://auh.com.tm/item/464 https://auh.com.tm/item/464 Mon, 21 Nov 2022 10:40:25 +0500 Türkmenbaşy ― Gyzylsuw gämisiniň petegi indi onlaýn satylýar «Çarlak» we «Rowaç» gämileri arkaly Türkmenbaşy şäherinden Gyzylsuw adasyna gatnaýan ýolagçylar indi petekleri öýünde oturan ýerinden onlaýn görnüşinde satyn alyp bilerler. https://auh.com.tm/item/463 https://auh.com.tm/item/463 Sat, 19 Nov 2022 10:10:04 +0500 Aşgabatda türkmen-rus gatnaşyklarynyň ösdürilmegi maslahatlaşyldy Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň — wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri  Raşid Meredowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugyň arasynda duşuşyk boldy. Bu barada TDH-niň resmi saýty habar berýär. https://auh.com.tm/item/459 https://auh.com.tm/item/459 Thu, 17 Nov 2022 10:00:21 +0500 Demir ýol gatnawynda Aşgabat — Serhetabat gatnaw ugry gaýtadan işläp başlady «Demirýollary» AGPJ-niň resmi web saýtynda Aşgabat — Serhetabat (Mary welaýaty) ugry boýunça ýolagçy demir ýol gatnawynyň gaýtadan ýola goýlandygy bilen baglanyşykly habar neşir edildi. https://auh.com.tm/item/458 https://auh.com.tm/item/458 Wed, 16 Nov 2022 09:45:10 +0500