RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification “Awtomobil ulag hyzmaty” AGPJ https://auh.com.tm/rss Täzelikler tk Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasyny taýýarlamagy teklip etdi 15-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda işine başlan deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde geçirilýän Halkara maslahata gatnaşyjylara wideoýüzlenmesinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň global ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ornuny ýokarlandyrmak bilen baglylykda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasyny işläp taýýarlamagy teklip etdi.  https://auh.com.tm/item/393 https://auh.com.tm/item/393 Mon, 15 Aug 2022 18:50:12 +0500 «Awaza» kongresler merkezinde halkara ulag maslahaty öz işine başlady Şu gün «Awaza» kongresler merkezinde 15-16-njy awgustda iki günläp dowam etjek deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady. https://auh.com.tm/item/392 https://auh.com.tm/item/392 Mon, 15 Aug 2022 17:10:38 +0500 Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynyň gazananlarynyň tanyşdyryş-sergisi bolar Deňze çykalgasy bolmadyk ösýän döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde 15-16-njy awgustda Awazada geçiriljek Halkara maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynyň häzirki wagta çenli gazanan netijelerini we ýeten sepgitlerini giňden tanyşdyrýan sergi geçiriler. https://auh.com.tm/item/391 https://auh.com.tm/item/391 Sat, 13 Aug 2022 10:25:12 +0500 Döwlet Baştutanymyz gämileriň dabaraly harby-deňiz ýörişini synlady 10-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurduň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine bardy. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde «Deňiz han» atly korwet kysymly harby gämi bilen tanyş boldy. https://auh.com.tm/item/390 https://auh.com.tm/item/390 Thu, 11 Aug 2022 14:50:08 +0500 Demir ýol ýük gatnawy boýunça sürüjili taslama maslahatlaşyldy 8-nji awgustda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Bakuwda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa Halkara multimodal gatnaw ugrunyň demir ýol operatorlarynyň duşuşygy geçirildi. https://auh.com.tm/item/389 https://auh.com.tm/item/389 Tue, 09 Aug 2022 14:15:26 +0500 Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi 2022-nji ýylyň 6-7-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy — 2022» atly halkara sergi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly ylmy maslahat geçirildi. https://auh.com.tm/item/388 https://auh.com.tm/item/388 Mon, 08 Aug 2022 17:05:36 +0500 Hormatly ýolagçylar! “Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2022-nji ýylyň 06-njy awgustyndan 121-nji “Bagyr – Teleradioýaýlymlar merkezi” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.   https://auh.com.tm/item/387 https://auh.com.tm/item/387 Fri, 05 Aug 2022 11:10:24 +0500 Gazagystan dizel ýangyjynyň bahasyny gymmatladar Gazagystanyň Energetika ministrligi dizel ýangyjynyň bahasyna tapawutly üýtgetmeleri girizmegi meýilleşdirýär. https://auh.com.tm/item/386 https://auh.com.tm/item/386 Fri, 05 Aug 2022 10:30:08 +0500 Sport ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi Şu gün — 3-nji awgustda «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara sport ýaryşlarynda, has takygy Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça guralan «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda hem-de Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça... https://auh.com.tm/item/385 https://auh.com.tm/item/385 Thu, 04 Aug 2022 15:45:15 +0500 «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar neşir edildi 29-njy iýulda «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny neşir edildi. https://auh.com.tm/item/384 https://auh.com.tm/item/384 Wed, 03 Aug 2022 11:05:24 +0500