Aşgabatda birnäçe mekdepler we çagalara baglary gurlar

Güýçli döwletiň täze döreýiş döwründe ýurduň bilim pudagyny has-da ösdürmek we maddy-tehniki binýadyny yzygiderli berkitmek maksady bilen, “Türkmenistanyň Prezidentiniň jemgyýetçilik üçin meýilnamasynda” görkezilen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçiriň. 2022–2028-nji ýyllarda ýurduň ykdysady ösüşi ”, şeýle hem paýtagtyň binagärlik we şäher keşbiniň mundan beýläk-de üýtgemegi bilen Türkmenistanyň prezidenti Karara gol çekdi, oňa laýyklykda Aşgabat şäheriniň häkimine şertnama baglaşmaga rugsat berilýär. Aşgabat şäheriniň Parahat-7 ýaşaýyş meýdanynda orta mekdepleri we çagalar baglaryny taslamak we gurmak üçin ýerli gurluşyk kärhanalary, töwerekdäki ýerleri gowulaşdyrmak bilen.

Resminama gurluşyk işleriniň 2024-nji ýylyň fewral aýynda başlamalydygyny we ýokarda agzalan desgalaryň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda doly taýýar boljakdygyny göz öňünde tutýar.

 

Çeşme: «Türkmenistan: Altyn asyr»