Taxi Hyzmaty

Gije-gündüziň islendik wagtynda taksi sargydyny ediň!

Programmany şu ýerden
ýükläp alyň

Awtobuslar

Täze we döwrebap awtobuslar mydama ýolagçylaryň hyzmatynda

Awtomenzil

Hormatly Prezidentimiziň karary bilen Aşgabat şäherinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen döwrebap halkara awtoulag menzili işe girizildi

Täze taksi awtoulaglary

Ýolagçylara ýokary hilli taksi hyzmatyny bermek üçin “Toyota” kysmly taksi awtoulaglar işe girizildi

Awtobus petekleri indi onlaýn satylýar!

Türkmenistanyň şäherýaka ugurlary üçin awtobus biletlerini onlaýn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy

Taksi hyzmatlaryny onlaýn usulynda sargyt etmek

Bu programma arkaly gije-gündüziň islendik wagtynda müşderiler TAKSI sargydyny edip bilýärler. Sargyt edilende programma arkaly müşderä iň ýakyn bolan taksi awtoulagy iberilýär.

Doly maglumat

Taksi hyzmatlaryny onlaýn usulynda sargyt etmek üçin
ulanylýan “Taksi hyzmaty

Programmamyzy Play Market ýa-da App Store goşundysyndan müşderileriň enjamlaryna (Android ýa-da IOS) ýüklemek mümkünçiligi döredilen.

google play icon app store icon

“Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky” Düzgünnama üýtgetmeler taýýarlanylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...

Dowamyny oka

Aşgabat ýurdumyzyň esasy baýramçylygyna taýýarlanýar

Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň awtobuslary...

Dowamyny oka

Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag...

Dowamyny oka