Baş sahypa | auh.com.tm

Taxi Hyzmaty

Gije-gündüziň islendik wagtynda taksi sargydyny ediň!

Programmany şu ýerden
ýükläp alyň

Tiz taksi hyzmatyndan peýdalanyň

Taksi hyzmatyny sargyt etmek üçin 0555 gysga belgä jäň ediň

Awtomenzil

Hormatly Prezidentimiziň karary bilen Aşgabat şäherinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen döwrebap halkara awtoulag menzili işe girizildi

0655 belginiň kömegi bilen

Günüň islendik wagty onlaýn taksi sargyt edip bilersiňiz!

Awtobus petekleri indi onlaýn satylýar!

Türkmenistanyň şäherýaka ugurlary üçin awtobus biletlerini onlaýn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy

0555

Taksi hyzmaty

0655

Onlaýn Taksi

0656

Ynamly Taksi

banner

Onlaýn Taksi

Örän tiz we amatly web sahypamyzdan ýa-da 0655 jaň edip, taksini sargyt ediň. “Onlaýn taksi” taksi hyzmaty günde 24 sagat, hepdede 7 gün siziň hyzmatyňyzda.

Onlaýn taksi sargyt etmek üçin ykjam goşundysy

Onlaýn taksi sargyt etmek üçin ykjam goşundysy Goşundyny “Google Play” we “App Store” dükanlaryndan ýükläp alyň.