Türkmenistan ýük daşamalary kagyz serişdelerini ulanmasyzdan amala aşyrýan ulgama goşuldy

Türkmenistan BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldy. Bu ädimden maksat kagyz serişdelerini ulanmazdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak we olaryň deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlardan deňize çykalgasy bolan ýurtlara daşalmagyny güýçlendirmekdir. Bu ulgama Türkmenistan bilen birlikde Azerbaýjan hem goşuldy.

Bu teswirnama goşulmak Türkmenistan üçin uly ähmiýete eýedir. Teswirnama Gündogar-günbatar we demirgazyk-günorta söwdanyň merkezinde ýerleşýän Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň söwda we aragatnaşygynyň ösmegine, harytlaryň daşalmagyny sanly ulgama geçirilmegine ýardam berer.

Mundan başga-da, e-CMR teswirnamasy gaýtadan işlemek çykdajylaryny peseltmäge, administratiw we töleg gijikdirmelerini aradan aýyrmaga, ýükleriň gowşuryş ýerlerindäki ýüze çykýan meseleleri azaltmaga, logistika zynjyryndaky aýanlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga hem-de ýük daşamalaryny yzarlamak üçin has takyk maglumatlary almaga mümkinçilikleri berer.

Ulag kompaniýalary e-CMR teswirnamasy arkaly aňsatlyk bilen beýleki sanly ulgam hyzmatlaryna birigip bilerler.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýük daşamak boýunça konwensiýasyny (CMR konwensiýasy) 2008-nji ýyldan bäri 34 ýurt tassyklady.

Bu sebitdäki üstaşyr merkez bolan Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň e-CMR ulgamyna goşulmagy bu üýtgeýän ugurlar boýunça harytlaryň akymyny we üstaşyr geçişini netijeli dolandyrmaga ýardam eder.

Türki döwletleriň guramasy, IRU we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy 2023-nji ýylyň 2-nji fewralda sebitde CMR konwensiýasy we e-CMR ulgamy boýunça wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly seminar geçirer.