Türkmenistan we Eýran halkara ulag-üstaşyr geçelegeleri boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy maslahatlaşýar

Ýakynda Moskwada Türkmenistanyň ilçisi Esen Aýdogdiýew bilen Eýranyň hemişelik wekili Kazem Jelaliniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplar döwlet we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryny ösdürýän köpden bäri hyzmatdaşlardygy bellendi.

Diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary ykdysady hyzmatdaşlygyň, şol sanda üstaşyr we transport pudagynyň ösüşine aýratyn üns berdiler. Diplomatlar iki ýurduň çäginden geçýän halkara tranzit we transport koridorlarynyň sebitara söwda gatnaşyklaryny ösdürmekde barha artýan roluna ünsi çekdi.

Leadersolbaşçylar transport pudagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmagyň we ýük daşamagyň ösmegi üçin amatly şertleriň döredilmeginiň zerurlygy barada çykyş etdiler.

Duşuşykda diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň halkara gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alyşandyklary hem bellendi.

 Çeşme: Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasy