Russiýa Türkmenistanyň üsti bilen Günorta ýurtlara çykyp biler 

Ýaňy-ýakynda, has takygy ýanwar aýynda geçirilen ikitaraplaýyn ýokary derejeli gepleşikler öz mazmunynda bu babatdaky gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagy we onuň täze ugurlaryny täze taslamalary durmuşa geçirmegi nazarda tutýar diýlip “OilPrice” internet resursynyň sahypalarynda bellenilip geçilýär.

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň netijesinde ýakyn geljekde Russiýanyň Günorta Aziýa çykalgasy hökmünde Türkmenistanyň geçelge bolup hyzmat etjekdigi dogrusynda habar berilýär.

Netijede, Russiýanyň Günorta Aziýa çykmagy bilen mümkinçilikli pudaklarda halkara hyzmatdaşlygy has-da netijeli häsiýete eýe bolar.